Algemene voorwaarden Bayer B.V.
“Aleve Select Winactie”


Algemene Voorwaarden
1.    In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
a.    Aanbieder: Bayer B.V., gevestigd aan de Siriusdreef 2132 WT Hoofddorp;
b.    Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Actie;
c.    Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
d.    Actie: een winactie genaamd “Aleve Select - Steuntje in de Rug”.
2.    De Actie wordt georganiseerd door de Aanbieder. Op de Actie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden. 
3.    Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Aanbieder tussentijds worden gewijzigd. Aanbieder zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de website Aleve.nl plaatsen, onder vermelding van de datum van wijziging, of op andere wijze communiceren dat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. Deelnemers
4.    Deelnemers aan de Actie dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn en aantoonbaar woonachtig in Nederland. 
5.    Medewerkers van de Aanbieder en medewerkers van de door de Aanbieder bij de organisatie van de Actie ingeschakelde bedrijven zijn van deelname uitgesloten.
6.    Iedere Deelnemer kan één keer mee doen aan de Actie. 
7.    Aanbieder behoudt zich het recht voor om een Deelnemer van deelname uit te sluiten indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens of informatie verstrekt, of op een andere manier onrechtmatig handelt ten opzichte van Aanbieder of derden.
8.    Aan de deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden. Vereisten voor deelname
9.    Om kans te kunnen maken op de prijs van een Nationale Sauna & Wellness cadeaukaart t.w.v. €100 , moet de deelnemer in de comment sectie iemand taggen en aangeven waarom die de bon verdient. Dan kiest aanbieder een willekeurige deelnemer die een correcte comment heeft geplaatst. Zowel de gene die tagt als getagged wordt winnen beide 1x een Nationale Sauna & Wellness cadeaukaart t.w.v. €100 .
10.    De winnaar wordt begin december bekend gemaakt. 
11.    De Nationale Sauna & Welness cadeaukaart is niet inwisselbaar of uitkeerbaar in geld.  Overige bepalingen
12.    De Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar. 
13.    Ondanks de grootst mogelijke zorg die Aanbieder aan het beheer van haar website(s) en de Actie besteedt, is het mogelijk dat verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, of zet- of andere vergelijkbare fouten in door Aanbieder openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Aanbieder niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting in het leven roepen.
14.    De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Actie vervroegd te beëindigen dan wel te verlengen. In voorkomende gevallen zal de Aanbieder dit bekend maken op de website Aleve.nl.
15.    In een situatie waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist de Aanbieder. 
16.    Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Algemene Voorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt via service.bayer. De Aanbieder zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. 
17.    De Actie en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.